برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی بهرامی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
استان محل خدمت : همدان / همدان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : مرکزی / اراك
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :