برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی آشناور

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
استان محل خدمت : اصفهان / نايين
پادگان محل خدمت : پاسگاه
استان درخواستی : مرکزی / اراك
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1398.12.1
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :