برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا وزین

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
استان محل خدمت : خوزستان / اهواز
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت ۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :