برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا شادمان

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : دادگستری
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :