برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا اصغری مقدم

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : معاونت راهنمایی و رانندگی شهریار
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۱۳۸٩
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :