برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضاگرانمایه

نام : علیرضاگرانمایه
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
استان محل خدمت : کردستان / سنندج
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :