برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

طهمورث نوری کوچی

نام : طهمورث نوری کوچی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : پایگاه دریایی بوشهر
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 5 ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی دریایی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :