برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

صادق قندی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
استان محل خدمت : بزد / يزد
پادگان محل خدمت : فرودگاه
استان درخواستی : قم / قم
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :