برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

شهروز سلمانی ازنی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : تیپ ویژه تهران بزرگ
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دوماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

بعلت مشکلات شدید خانوادگی ومخارج ایاب وذهاب وبیماری اعصاب وروان مادرم وبیماری قلبی پدرم وهمه مشکلات وخرج خانه بر دوش من هست چون تک فرزندم