برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

شهاب نیک وند

نام : شهاب نیک وند
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : راهنمایی و رانندگی
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیر۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

یعنی برای بومی ها مثل کادره خدمت ۸ساعت رانندگی۲۴ساعت استراحت