برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سینا یزدان پناه

نام : سینا یزدان پناه
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
استان محل خدمت : همدان / اسدآباد
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : اصفهان / شاهين شهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سرباز دادگستری انتقالی همدان به اصفهان