برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سینا پناهی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : اگاهی شاپور
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دیماه ۹۸۰۹۱۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرجوخه

توضیحات :

مشکل خانوادگی خیلی زیاد