برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید پدرام موسوی

نام : سید پدرام موسوی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : پلیس دیپلماتیک
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت99
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

به علت بیماری والدین