برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید داود کهنگی

نام : سید داود کهنگی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : یگان ویژه
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهر ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :