برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید احمد میرجعفری اردکانی

نام : سید احمد میرجعفری اردکانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
استان محل خدمت : بزد / يزد
پادگان محل خدمت : پلیس راه
استان درخواستی : بزد / اردكان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :