برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سیدمهدی طباطبایی

نام : سیدمهدی طباطبایی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
استان محل خدمت : خوزستان / دزفول
پادگان محل خدمت : شهید وحدتی دزفول
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ستوان
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :