برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سیدرسول موسوی

نام : سیدرسول موسوی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۱
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : پست کنترول
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :