برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سیداحمد احمدی

نام : سیداحمد احمدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
استان محل خدمت : اصفهان / مباركه
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی شهرستان مبارکه
استان درخواستی : خوزستان / شوش
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 5
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :