برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سيداميرارشياميري آشتياني

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
استان محل خدمت : اصفهان / شهرضا
پادگان محل خدمت : ٢٢توپخانه
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ٩٨/١٢/١
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :