برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سهیل ملکپور

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : راهور منطقه 1
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :