برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سلیمیان

نام : سلیمیان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
استان محل خدمت : خوزستان / اهواز
پادگان محل خدمت : زندان_کانون اصلاح و تربیت
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :