برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سعید شاکرمی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
استان محل خدمت : کردستان / مريوان
پادگان محل خدمت : بازاچه مرزی
استان درخواستی : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

این شماره برای تماس دادم مال خانوادم است شماره خودم این ۰۹۱۰۲۲۲۸۴۱۱درصورت خاموش بودن پیام بدهید