برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سجاد رنجی

نام : سجاد رنجی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
استان محل خدمت : کردستان / سنندج
پادگان محل خدمت : ستاد کل استان
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :