برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سجادظفریان

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
استان محل خدمت : فارس / فسا
پادگان محل خدمت : نیرو انتظامی
استان درخواستی : چهارمحال بختیاری / شهركرد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :