برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ساسان ولیزاده

نام : ساسان ولیزاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / میانه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی نود وهشت
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :