برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

زکریا قادپوراقدم

نام : زکریا قادپوراقدم
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
استان محل خدمت : اردبیل / اردبيل
پادگان محل خدمت : نمین
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

کردستان یا ازومیه