برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا گودرزی

نام : رضا گودرزی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : چالوس.مرزن اباد
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :

بنده یگانم بیمارستان امام سجاد تهران هست. برای جابه جایی به یکی از شهرهای ساری بابل قائمشهر یا بابلسر