برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا پیرتارکه

نام : رضا پیرتارکه
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
استان محل خدمت : کردستان / مريوان
پادگان محل خدمت : پیران
استان درخواستی : ایلام / ايلام
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱/۱۲/۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار یکم

توضیحات :