برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا معصومیان

نام : رضا معصومیان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : کرمان / سيرجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :