برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا محمد قاسمی پور

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
استان محل خدمت : خراسان رضوی / تربت حيدريه
پادگان محل خدمت : ستاد انتظامی شهرستان باخرز
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن ماه98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :