برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا سراوانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
استان محل خدمت : خراسان شمالی / شيروان
پادگان محل خدمت : شهر تیتکانلو_خبوشان
استان درخواستی : گلستان / گنبد كاووس
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

جابه جایی به هرجا جز خراسان