برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا ستایش شیری

نام : رضا ستایش شیری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
استان محل خدمت : کردستان / مريوان
پادگان محل خدمت : یگان امداد
استان درخواستی : کردستان / سنندج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :