برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا زمانی بخش

نام : رضا زمانی بخش
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
استان محل خدمت : کرمانشاه /
پادگان محل خدمت : لشکر۲۹نبی اکرم
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۵ماه
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :