برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا زارعی

نام : رضا زارعی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
استان محل خدمت : خراسان رضوی / درگز
پادگان محل خدمت : نوخندان
استان درخواستی : خراسان رضوی / قوچان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :