برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا دینه سری کاسمانی

نام : رضا دینه سری کاسمانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
استان محل خدمت : تهران / شهريار
پادگان محل خدمت : نیرو انت‌ضامی
استان درخواستی : مازندران / بابل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفندماه 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :