برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا حمیداوی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
استان محل خدمت : اصفهان / كاشان
پادگان محل خدمت : پلیس راه کشان اصفهان
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸بهمن
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

مشکل خانوادگی