برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا اسماعیلی

نام : رضا اسماعیلی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
استان محل خدمت : البرز / كرج
پادگان محل خدمت : آموزشگاه شهید چمران قزل حصار
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

هم روز برگ داره که ساعت۲میتونی بری و فرداش بیای هم ۲۴_۲۴