برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا احمدی

نام : رضا احمدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : چهارمحال بختیاری / شهركرد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر ۹۷
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :