برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رسول باقری

نام : رسول باقری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : ستاد راهنمائی و رانندگی
استان درخواستی : زنجان / زنجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :