برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رامین نیک نفس

نام : رامین نیک نفس
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ورامین اگاهی ویژه رامین
استان درخواستی : اردبیل /
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :