برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

داوود بابانظری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
استان محل خدمت : مرکزی / شازند
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : مرکزی / ساوه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :