برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حیدرسجیراتی

نام : حیدرسجیراتی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
استان محل خدمت : همدان / كبودر اهنگ
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

جایم خیلی خوبه وبرای بومی ها هم خوبه گوشی آزاده وچون من مشکل خانوادگی و معیشتی دارم دنبال انتقالی هستم