برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حیدرسجیراتی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
استان محل خدمت : همدان / همدان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :