برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حمید نغیمش

نام : حمید نغیمش
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
استان محل خدمت : خوزستان / اهواز
پادگان محل خدمت : اهواز پایگاه غرب
استان درخواستی : بوشهر / بوشهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهر ماه ۹۷
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :