برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حمید حق پرست

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۱
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : شهید بهشتی
استان درخواستی : اصفهان / كاشان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۹/۹/۱۳۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

انتقال فوری