برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین شیشه گران

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : قم / قم
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت ۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :