برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین شکری

نام : حسین شکری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : ستاد
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه ولی دوماهم اینور اونور باشه حل میشه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

درجه و پایه خدمتی مهم نیست قابل حله