برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین شهبازی

نام : حسین شهبازی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : کلانتری
استان درخواستی : همدان / نهاوند
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :