برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسن سخرسواعد

نام : حسن سخرسواعد
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
استان محل خدمت : اصفهان / فريدون شهر
پادگان محل خدمت : کلانتری۱۱
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :