برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

جواد قیصری نجف ابادی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : پایگاه بندر
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند نودوهفت
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

به علت مشگلات خانوادگی درخواست جابجایی دارم